Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

Daphne
3733 1d32
Reposted fromteijakool teijakool viailovegreen ilovegreen
Daphne
9173 9880
Reposted fromantichris antichris viailovegreen ilovegreen

July 14 2017

Daphne
2970 1db6 500
Reposted fromtfu tfu viaukashi ukashi

June 20 2017

Daphne
Daphne
6692 9e88
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism vianysqui nysqui

June 15 2017

Daphne
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viainnocencja innocencja

May 30 2017

Daphne

May 29 2017

0783 6145 500

papprekakinga:

I want it that way

Daphne
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove vianiskowo niskowo

May 25 2017

Daphne
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viajethra jethra
Daphne
9450 f34b 500

andrecarrilho:

Bad Memories, animated illustration for Cabide, 2016

Reposted fromsimonsayer simonsayer viaoll oll
Daphne
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaoll oll
Daphne
Mogłem. Mogłem. Mogłem. Mogłem to, mogłem tamto. Wtedy, przez chwile, jak iskra, dopada mnie myśl, że może tak naprawdę nic nie mogłem.
— J. Żulczyk
Daphne
7696 54f7
Reposted fromretaliate retaliate viaMigotliwa Migotliwa

July 10 2015

Daphne

July 03 2015

Daphne
Reposted fromsaski saski viaeternaljourney eternaljourney
Daphne
0385 5d01
Reposted byCeluiQuiEstAimejjm

June 23 2015

Daphne
„Znamienie czterech” Arthura Conan Doyle'a w przekładzie Eugenii Żmijewskiej z 1898 roku.
Reposted fromciarka ciarka viaKainita Kainita

June 10 2015

Daphne
9317 bb13 500
"Who will drive you home?" Icelandic anti-drunk driving campaign
Reposted fromoopsiak oopsiak viaged ged
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl